Index was outside the bounds of the array. Nhà xuất bản Hà Nội tham gia “Hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2023”