Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Danh sách ban tvcm tư liệu - tổng.. |  Bạn đang ở:Trang chủ » Giới thiệu

UBND TP. HÀ NỘI

NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI

Số: 208/QĐ - XBHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban tư vấn chuyên môn Tư liệu – tổng hợp

thuộc Tủ sách “ Thăng Long ngàn năm văn hiến”

- Căn cứ Quyết định số 3834/ QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư: Điều tra, sưu tầm, biên soạn và xuất bản Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”

- Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng tư vấn khoa học dự án đầu tư: Điều tra, sưu tầm, biên soạn và xuất bản Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” về tổ chức và nhân sự các ban tư vấn chuyên môn.

- Xét đề nghị của Chánh văn phòng Dự án

TỔNG GIÁM ĐỐC NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tư vấn chuyên môn Tư liệu - tổng hợp gồm các thành viên có tên dưới đây:

* Trưởng ban:

1. PGS.TSKH. Nguyễn Hải Kế – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn -Đại học Quốc gia Hà Nội.

* Ủy viên:

2. Ông Chu Ngọc Lâm – Giám đốc Thư viện Hà Nội.

3. PGS.TS. Nguyễn Văn Thịnh - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn -Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. PGS.TS. Phạm Văn Khoái - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn -Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Ông Trương Đức Hùng – Nhà xuất bản Hà Nội.

* Thư ký:

6. Ông Tống Văn Lợi – Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển.

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban tư vấn chuyên môn Tư liệu – tổng hợp:

- Tư vấn về mục đích, yêu cầu, phương pháp tổ chức và kế hoạch triển khai công tác điều tra, sưu tầm tư liệu để Hội đồng tư vấn khoa học và Chủ đầu tư xem xét, quyết định.

- Tư vấn đề xuất các tổ chức cá nhân tham gia điều tra, sưu tầm tư liệu cho dự án.

- Cùng với Chủ đầu tư tổ chức các Hội đồng nghiệm thu để thẩm định thẩm định các kết quả, sản phẩm của công tác điều tra, sưu tầm tư liệu để Hội đồng tư vấn khoa học và chủ đầu tư báo cáo UBND thành phố.

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng khoa học và Chủ đầu tư về các ý kiến tư vấn chuyên môn.

- Ban tư vấn tự giải thể sau khi Dự án kết thúc.

Điều 3: Kinh phí hoạt động của Ban tư vấn chuyên môn mảng Điều tra & Sưu tầm tư liệu được trích từ kinh phí hoạt động của Dự án được phê duyệt theo quy định.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng Dự án của Nhà xuất bản Hà Nội và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- PCT Ngô Thị Thanh Hằng (để báo cáo)

- Thường trực HĐTVKH

- Như Điều 1

- Lưu VPDA

TỔNG GIÁM ĐỐCNguyễn Khắc Oánh

 
 
 
 
 
 
  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá