Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Danh sách ban tvcm kinh tế |  Bạn đang ở:Trang chủ » Giới thiệu

UBND TP. HÀ NỘI

NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI

        Số: 210/QĐ - XBHN       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban tư vấn chuyên môn mảng sách Kinh tế

thuộc Tủ sách “ Thăng Long ngàn năm văn hiến”

- Căn cứ Quyết định số 3834/ QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư: Điều tra, sưu tầm, biên soạn và xuất bản Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”

- Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng tư vấn khoa học dự án đầu tư: Điều tra, sưu tầm, biên soạn và xuất bản Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” về tổ chức và nhân sự các ban tư vấn chuyên môn.

- Xét đề nghị của Chánh văn phòng Dự án

TỔNG GIÁM ĐỐC NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tư vấn chuyên môn mảng sách Kinh tế gồm các thành viên có tên dưới đây:

* Trưởng ban:

1. TS. Nghiêm Xuân Đạt - Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư.

* Thành viên:

2. GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn - Giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân.

3. GS.TSKH. Lê Du Phong - Nguyên quyền Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân

4. TS. Trần Kim Hào - Viện Quản lý kinh tế - Bộ Kế hoạch Đầu tư.

5. GS.VS. Đào Thế Tuấn – Chủ tịch Hội nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Thư ký:

6. TS. Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng phòng Tổng hợp UBND thành phố Hà Nội.

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban tư vấn chuyên môn mảng sách Kinh tế:

-  Tư vấn tuyển chọn danh mục các đầu sách tái xuất bản, đầu sách mới xuất bản của mảng sách Kinh tế để Hội đồng tư vấn khoa học và Chủ đầu tư lựa chọn.

- Tư vấn đề xuất các tổ chức cá nhân tham gia biên soạn các đầu sách.

- Cùng với Chủ đầu tư tổ chức các Hội đồng nghiệm thu để thẩm định đề cương, thẩm định nội dung khoa học các đầu sách để Hội đồng tư vấn khoa học và Chủ đầu tư báo cáo UBND thành phố cho xuất bản.

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng khoa học và Chủ đầu tư về các ý kiến tư vấn chuyên môn.

- Ban tư vấn tự giải thể sau khi Dự án kết thúc.

Điều 3: Kinh phí hoạt động của Ban tư vấn chuyên môn mảng sách Kinh tế được trích từ kinh phí hoạt động của Dự án được phê duyệt theo quy định.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

             Văn phòng Dự án của Nhà xuất bản Hà Nội và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

- PCT Ngô Thị Thanh Hằng (để báo cáo)

- Thường trực HĐTVKH

- Như Điều 1

- Lưu VPDA

                TỔNG GIÁM ĐỐC

 


 

                         Nguyễn Khắc Oánh

 

 

 
 
 
 
  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá