Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Danh sách ban tvcm văn hóa - xã hội |  Bạn đang ở:Trang chủ » Giới thiệu

UBND TP. HÀ NỘI

NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI

          Số: 208 B/QĐ - XBHN        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban tư vấn chuyên môn mảng sách Văn hoá - Xã hội

thuộc Tủ sách “ Thăng Long ngàn năm văn hiến”

- Căn cứ Quyết định số 3834/ QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư: Điều tra, sưu tầm, biên soạn và xuất bản Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”

- Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng tư vấn khoa học dự án đầu tư: Điều tra, sưu tầm, biên soạn và xuất bản Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” về tổ chức và nhân sự các ban tư vấn chuyên môn.

- Xét đề nghị của Chánh văn phòng Dự án

TỔNG GIÁM ĐỐC NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tư vấn chuyên môn mảng sách Văn hoá - Xã hội gồm các thành viên có tên dưới đây:

* Trưởng ban:

1. PGS.TS. Nguyễn Chí Mỳ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội.

* Thành viên:

2. PGS.TS. Đinh Xuân Dũng - Vụ trưởng Vụ Xuất bản - Ban Tư tưởng - Văn hoá TƯ.

3. NNC. Nguyễn Vinh Phúc – Uỷ viên Hội đồng tư vấn Khoa học Dự án Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.

4. Ông Nguyễn Đình Nhã - Phó chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam.

5. TS. Nguyễn Viết Chức - Phó chủ nhiệm UBVH-GD Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội.

6. GS.TS. Nguyễn Xuân Kính – Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hoá.

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban tư vấn chuyên môn mảng sách Văn hoá - Xã hội:

-  Tư vấn tuyển chọn danh mục các đầu sách tái xuất bản, đầu sách mới xuất bản của mảng sách Văn hoá - Xã hội để Hội đồng tư vấn khoa học và Chủ đầu tư lựa chọn.

- Tư vấn đề xuất các tổ chức, cá nhân tham gia biên soạn các đầu sách.

- Cùng với Chủ đầu tư tổ chức các Hội đồng nghiệm thu để thẩm định đề cương, thẩm định nội dung khoa học các đầu sách để Hội đồng tư vấn khoa học và chủ đầu tư báo cáo UBND thành phố cho xuất bản.

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng khoa học và Chủ đầu tư về các ý kiến tư vấn chuyên môn.

- Ban tư vấn tự giải thể sau khi Dự án kết thúc.

Điều 3: Kinh phí hoạt động của Ban tư vấn chuyên môn mảng sách Văn hoá - Xã hội được trích từ kinh phí hoạt động của Dự án được phê duyệt theo quy định.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

             Văn phòng Dự án của Nhà xuất bản Hà Nội và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

- PCT Ngô Thị Thanh Hằng (để báo cáo)

- Thường trực HĐTVKH

- Như Điều 1

- Lưu VPDA

                TỔNG GIÁM ĐỐC

 


 

                         Nguyễn Khắc Oánh

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá