Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Văn bản pháp lý |  Bạn đang ở:Trang chủ » Giới thiệu
THÀNH UỶ HÀ NỘI
*
Số 04 - CT/TU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2008

CHỈ THỊ
Về việc đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm
1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm
-------

       Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội là một sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc, là vinh dự, là vận hội to lớn của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô. Để biểu thị tình cảm và đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với ông cha ta đã có công dựng nước và giữ nước; để giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc; động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu xây dựng đất nước, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, ngày 10/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 30/2008/CT-TTg về việc “kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội” và Quyết định số 1470/QĐ-TTg “phê duyệt Đề cương các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm”.
      Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30/2008/CT-TTg và Quyết định số 1740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số công tác sau:
      1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử 1000 năm Thăng Long - Hà Nội nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, niềm vinh dự, trách nhiệm to lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô trong các hoạt động hướng về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, văn hóa Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình với cả nước và bạn bè quốc tế. Phát động các phong trào thi đua bằng những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội gắn với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
       2. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình số 08-CT/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”, phấn đấu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, giữ gìn và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người Tràng An: yêu nước, trách nhiệm, tâm huyết với Thủ đô, trung thực, trọng nghĩa, trọng tình; có lối sống và nếp sống lành mạnh, trong sạch; có tri thức, năng động, sáng tạo, chủ động và vững vàng trong phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, tiêu biểu cho phong cách học tập, lao động mới. Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các phong trào xây dựng tổ dân phố văn hóa, cụm dân cư văn hóa, làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa.
       3. Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1000 Thăng Long - Hà Nội, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai các nội dung công việc liên quan đến kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội theo đúng Đề cương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Kế hoạch triển khai thực hiện của Ủy ban nhân dân Thành phố đảm bảo đúng quy định, tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời quản lý, sử dụng đúng mục đích, thiết thực và có hiệu quả các nguồn vốn phục vụ các dự án, công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
       4. Uỷ ban nhân dân Thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan của Trung ương chỉ đạo xây dựng kịch bản chi tiết mười ngày hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đẩy mạnh cuộc vận động sáng tạo văn học, nghệ thuật với chủ đề "Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến"; tổ chức phát động sáng tác, lựa chọn các tác phẩm đạt giải để khen thưởng, trao giải, giới thiệu các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị về đề tài kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
       5. Đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để các hoạt động kỷ niệm diễn ra một cách thuận lợi, an toàn.Chú ý các vấn đề về trật tự giao thông, công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, điều hành, đón tiếp, ăn ở, đi lại của các đoàn đại biểu, khách quốc tế đảm bảo an toàn, thuận tiện.Tổ chức tốtphong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa và đấu tranh chống các loại tội phạm, ngăn chặn các hoạt động phá hoại, gây cháy, nổ... trong dịp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, đặc biệt là thời gian mười ngày diễn ra Đại lễ kỷ niệm.
       6. Ban Tuyên giáo Thành ủy có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ngành liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân Thành phố, các ban đảng, Văn phòng Thành uỷ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch giúp Ban Thường vụ Thành uỷ đôn đốc, kiểm tra các cấp, các ngành, các đoàn thể thực hiện tốt Chỉ thị này và định kỳ hàng tháng báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.
      Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ; để báo cáo
- Văn phòng TW Đảng;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Đảng đoàn HĐND, BCS Đảng UBND TP;
- Các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;
- Các ban đảng, VP Thành ủy;
- Các quận, huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TU;
- Các sở, ngành, đoàn thể Thành phố;
- Các đ/c Thành uỷ viên;
- Lưu VPTU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(Đã ký)

 

 


Bùi Duy Nhâm

  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá