Index was outside the bounds of the array. BẢN THẢO “KINH ĐÔ THĂNG LONG - NHỮNG KHÁM PHÁ KHẢO CỔ HỌC” ĐÃ HOÀN THÀNH KHÂU BIÊN TẬP