Index was outside the bounds of the array. Tập trung cao nhất hoàn thành tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho trẻ 15-17 tuổi