Index was outside the bounds of the array. Hôm nay (6-7), HĐND thành phố Hà Nội xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng