Index was outside the bounds of the array. Triển lãm sách tài liệu ''Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam''
Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức
Thứ tư, 30/11/2022 08:15
Triển lãm sách tài liệu ''Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam''

Trong khuôn khổ Hội thảo quốc gia Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, ngày 29-11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm sách tài liệu “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam”. 

 

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan triển lãm.

Triển lãm giới thiệu khoảng 500 tài liệu, báo, tạp chí theo 4 nội dung, nhằm khái quát về các giá trị văn hóa và gia đình Việt Nam được hình thành qua hàng ngàn năm lịch sử; về vai trò của văn hóa trong đời sống cộng đồng các dân tộc Việt Nam; về sức mạnh và trí tuệ của con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Theo đó, phần 1 có nội dung “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học”, giới thiệu các tư liệu viết về sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát triển văn hóa; văn hóa trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế; vai trò của việc phát triển văn hóa đối với sự phát triển của xã hội.

Tiêu điểm của phần 1 là cuốn “Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo, bản in năm 1949. Năm 1943, Đề cương ra đời như ngọn đèn soi rọi cho sự nghiệp văn hóa cách mạng phát triển. 79 năm qua, bản Đề cương vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử và hiện thực sâu sắc, chỉ đạo tiến trình phát triển văn hóa ở nước ta hiện nay.

Ở phần 2 “Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”, triển lãm giới thiệu các tư liệu viết về gia đình Việt Nam, văn hóa gia đình Việt Nam; mối quan hệ giữa Nhà nước, cộng đồng và gia đình ở nước ta hiện nay; các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam; việc xây dựng văn hóa gia đình ở Việt Nam hiện nay; các tài liệu quy định, luật, chỉ dẫn về hôn nhân và gia đình Việt Nam. 

500 tài liệu, báo, tạp chí được giới thiệu tại triển lãm.

Trong phần 3 “Con người là chủ thể, giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển”, triển lãm tập trung các tư liệu về con người Việt Nam, quá trình phát huy nhân tố con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay; quyền con người và quyền công dân; mối quan hệ giữa văn hóa và con người Việt Nam hiện nay và định hướng giá trị con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Với phần 4 “Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam”, triển lãm giới thiệu các thành tựu trên mọi lĩnh vực: Văn hóa, xã hội, kinh tế, giáo dục, quốc phòng, đấu tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; các hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.

Triển lãm diễn ra trong 1 ngày, là dịp nhìn lại một cách tổng hợp về 4 hệ giá trị: Hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người, hệ giá trị quốc gia; vai trò của từng hệ giá trị và mối quan hệ chặt chẽ, gắn liền giữa các hệ giá trị đối với sự phát triển của một đất nước.

(Theo Nguyễn Thanh/hanoimoi.com.vn)

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/sach/1048856/trien-lam-sach-tai-lieu-xay-dung-va-phat-huy-gia-tri-van-hoa-suc-manh-con-nguoi-viet-nam

 

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)