Index was outside the bounds of the array. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức
Thứ ba, 20/12/2022 08:16
Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 14/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4202/UBND-NC về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, các cấp ủy Đảng, các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, các nghị định hướng dẫn thi hành và các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, UBND Thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác này trên các lĩnh vực; triển khai thi hành những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.
 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tập trung vào công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực như: Quy hoạch, sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, quản lý, sử dụng tài sản công.
 
Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, Thành phố về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
 
Thực hiện tốt việc rà soát, sắp xếp, luân chuyển, bố trí cán bộ để tăng cường củng cố, kiện toàn các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị khu vực Nhà nước về kiểm soát, xử lý xung đột lợi ích; thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi vị trí công tác theo Quyết định số 4410/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thành phố về việc ban hành Chuyên đề số 9 “Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

 

(Theo Thu Hằng/hanoi.gov.vn)

https://hanoi.gov.vn/ubndthanhpho/-/hn/AlBuH0bMcRAB/2807/2854917/nang-cao-trach-nhiem-cua-nguoi-ung-au-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-trong-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc.html

 

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)