Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ ba, 12/07/2022 08:55
Tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp sau kỳ họp

Ngày 7/7, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn với 2 nhóm vấn đề được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm. Cụ thể, tái chất vấn về việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP; chất vấn về công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất thuộc quản lý của TP.

 

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn tiếp thu, làm rõ thêm vấn đề đại biểu quan tâm

 

Cuối phiên chất vấn, thay mặt lãnh đạo UBND TP, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn đã trân trọng tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng của đồng chí Bí thư Thành ủy đối với 5 nhóm vấn đề được gợi ý thảo luận tại Kỳ họp. Đồng thời UBND TP nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các Ban của HĐND TP, các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND TP, đặc biệt đối với 87 ý kiến thảo luận tại Tổ và 5 ý kiến trao đổi trực tiếp tại Hội trường đối với 4 nội dung thảo luận tại Kỳ họp.
 
Nội dung chất vấn tại Kỳ họp tập trung đúng và trúng những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm; phản ánh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp. Qua đó giúp UBND TP, các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã nhận diện rõ hơn những hạn chế, bất cập, yếu kém, đồng thời là cơ sở để phân tích, đánh giá nguyên nhân và đề ra giải pháp tích cực, phù hợp, thích ứng trong tình hình mới.
 
Đối với những vấn đề chất vấn bằng văn bản hoặc các vị đại biểu HĐND TP chất vấn trực tiếp nhưng chưa được trả lời, UBND TP sẽ chỉ đạo và yêu cầu các thành viên UBND TP nghiêm túc trả lời bằng văn bản và gửi đến các vị đại biểu HĐND TP trong thời gian sớm nhất.
 
Triển khai ngay các bước thực hiện Dự án Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô
 
Thay mặt UBND TP, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm. Về nội dung thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của TP, căn cứ chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP đang tập trung triển khai quyết liệt; đã kịp thời ban hành Quyết định 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 “Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội”; Quyết định 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 “Quy định phân công tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư của thành phố Hà Nội”.
 
Ngay sau Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 8, UBND TP đã tổ chức họp giao ban chuyên đề với các sở, ban, ngành và UBND 30 quận, huyện, thị xã để chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy nhanh các dự án đầu tư trên địa bàn TP. Đồng thời đưa nội dung này để bàn bạc, trao đổi tại các kỳ họp đinh kỳ của UBND Thành phố hằng tháng, nhằm đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
 
Tiếp thu ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND TP và kết luận của Chủ tọa Kỳ họp, trong thời gian tới, UBND TP sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công, xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể thiếu chủ động, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ; Tăng cường đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công; đẩy nhanh các thủ tục hành chính, công tác giải phóng mặt bằng,…Tăng cường vai trò, trách nhiệm của UBND các quận, huyện, thị xã trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án và nâng cao tỷ lệ giải ngân khi được TP phân cấp và giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án nhiệm vụ chi cấp TP;
 
Nâng cao trách nhiệm, quyết tâm và tính chủ động của các Chủ đầu tư trong phối hợp các sở, ngành, quận, huyện, thị xã để triên khai dự án; Đẩy mạnh công tác điều hành nguồn vốn kế hoạch đầu tư công. Tập trung triển khai ngay các bước thực hiện Dự án Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội theo tiến độ của Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng Ban; Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa theo tiến độ của Ban Chỉ đạo.
 
Về hoạt động xúc tiến đầu tư của TP, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn cho biết, UBND TP đã chỉ đạo rà soát kết quả thực hiện các chương trình, dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các biên bản ghi nhớ, cam kết thực hiện tại các hội nghị Hợp tác đầu tư và phát triển giai đoạn từ năm 2016 đến nay.
 
Tính đến nay còn 32 biên bản ghi nhớ, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 15,172 tỷ USD (336,6 nghìn tỷ đồng), đã có 8 biên bản ghi nhớ được hoàn thành với tổng vốn 2,931 tỷ USD, chiếm 14,5% tổng giá trị biên bản ghi nhớ đã ký; 5 biên bản ghi nhớ đang triển khai, tổng vốn 4,497 tỷ USD, chiếm 29,64% tổng giá trị biên bản ghi nhớ đã ký. Số còn lại chưa được tổ chức thực hiện.
 
Trong thời gian tới, tiếp thu ý kiến tái chất vấn tại kỳ họp và kết luận của Chủ tọa kỳ họp, UBND TP sẽ tập trung chỉ đạo tiếp tục rà soát, phân loại các biên bản ghi nhớ có khả năng triển khai theo quy định pháp luật hiện hành để thông tin cho nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư tiếp tục quan tâm và đủ năng lực triển khai, UBND TP có giải pháp cụ thể đễ hỗ trợ nhà đầu tư triển khai ngay các thủ tục theo quy định. Đối với nhà đầu tư không có khả năng triển khai hoặc không quan tâm, UBND TP thực hiện kêu gọi đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành. Đối với danh mục các biên bản ghi nhớ đã ký theo quốc gia, khu vực, Thành phố chủ động trao đổi các đối tác về khả năng triển khai để quyết định việc kêu gọi các đối tác mới.
 
Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI 
 
Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công
 
Về công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP, theo Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn, công tác quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất luôn được Thành ủy, HĐND, UBND TP quan tâm.
 
Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành để triển khai kịp thời, đồng bộ các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của TP. Giai đoạn 2016 đến nay, HĐND TP đã ban hành 3 Nghị quyết quy định liên quan đến việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công; UBND TP đã ban hành nhiều chỉ thị, quyết định về quản lý sử dụng tài sản công là nhà, đất; Đã thành lập Ban chỉ đạo của Thành phố về sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước.
 
Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn thẳng thắn cho rằng, từ thực tiễn và quá trình quản lý phát sinh những khó khăn, hạn chế, tồn tại như các vị đại biểu HĐND TP đã chỉ ra.
 
Về nội dung này, UBND TP đã phân tích, đánh giá và xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan đối với từng hạn chế, tồn tại nêu trên. Đồng thời cũng đã có những kiến nghị cụ thể với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ về cơ chế chính sách và cùng với đó là đề xuất những giải pháp, biện pháp chi tiết, cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn TP trong thời gian tới.
 
Sau kỳ họp này, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn cho biết UBND TP sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện ngay việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Kiên quyết thu hồi để xử lý theo quy định các diện tích nhà, đất không sử dụng, sử dụng không đúng quy định; phân loại, xử lý dứt điểm những trường hợp vi phạm thực hiện nghĩa vụ tài chính kéo dài.
 
Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý tài sản công các cấp, bảo đảm đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Tăng cường sự phối hợp trong quản lý tài sản công giữa các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã.
 
Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công là nhà, đất. Trước mắt, tập trung cập nhật đầy đủ, chính xác hồ sơ, tài liệu về nhà, đất vào Cơ sở dữ liệu về tài sản công của Thành phố, đồng thời xây dựng phần mềm để quản lý, khai thác hiệu quả dữ liệu tài sản công về nhà, đất phục vụ công tác quản lý của Thành phố.
 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề, đột xuất việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng tài sản công; kịp thời điều chỉnh những bất cập trong cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng nhà, đất. Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý, sử dụng tài sản công, nhất là vai trò giám sát của nhân dân với tư cách là chủ sở hữu tài sản công.
 
Về nội dung phân cấp ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội và phân cấp về thủ tục hành chính, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP cho biết, nội dung này đã được thống nhất qua kỳ họp này và sẽ xem xét thông qua đề án phân cấp vào kỳ họp tháng 9 của HĐND TP tới, cụ thể hóa nội dung phân cấp.
 
Cùng với nội dung phân cấp nhiệm vụ, UBND TP sẽ đề xuất phân cấp ủy quyền thủ tục hành chính thực hiện các nhiệm vụ. Qua rà soát các quy định pháp luật có liên quan, cấp TP, cấp sở ngành đang thực hiện 1.890 nhiệm vụ; cấp huyện thực hiện 107 nhiệm vụ; cấp xã thực hiện 137 nhiệm vụ. Để thực hiện các nhiệm vụ này, các cấp TTHC trên địa bàn TP là 1.866; trong đó cấp sở là 1.501 TTHC; cấp huyện 255 TTHC; cấp xã 110 TTHC.
 
Về giải pháp, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn cho biết: TP sẽ đẩy mạnh phân cấp ủy quyền nhiệm vụ và TTHC. Thực hiện một cách thực chất, bền vững, hiệu quả việc đơn giản hóa TTHC, tăng cường dịch vụ công trực tuyến mà trọng tâm là Đề án 06 của Chính phủ để phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Trước mắt, TP tập trung vào những TTHC thiết yếu, gồm 25 TTHC phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hà Nội được lựa chọn là đơn vị làm mẫu thí điểm triển khai để từ đó nhân rộng ra toàn quốc. TP đã thành lập BCĐ và triển khai khẩn trương, quyết liệt, bước đầu có kết quả trong thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu trên nền tảng trực tuyến.
 
“Thước đo cho sự thành công trong CCHC được UBND TP xác định chính là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp” - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn khẳng định.

 

(Theo Phạm Linh - Lê Hải/hanoi.gov.vn)

https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2852856/7/tap-trung-trien-khai-ong-bo-cac-nhiem-vu-giai-phap-sau-ky-hop.html

 

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)